جدول وزنی

محاسبه وزن آهن آلات

 • وزن تقریبی (kg)
  وزن تقریبی نهایی (kg)
 • وزن تقریبی واحد
 • وزن تقریبی هر شاخه (kg)
  وزن تقریبی نهایی (kg)
 • وزن تقریبی واحد
  وزن تقریبی کل
 • وزن تقریبی واحد (kg)
  وزن تقریبی کل (kg)
 • وزن تقریبی واحد(kg)
  وزن تقریبی کل(kg)
 • وزن تقریبی هر متر لوله
  وزن تقریبی شاخه 6 متری