تلگرام محصولات

کارخانه

جستجوی پیشرفته

انواع اتصالات

نمایش بیشتر

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

تبدیل بنکن

تبدیل بنکن

بروز رسانی 1401/03/02
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 2*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 1,080,000
سایز : 3*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 740,000
سایز : 1*1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 34,000
سایز : 1*1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 127,000
سایز : 1*1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 22,500
سایز : 1*2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 57,000
سایز : 1*3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 160,000
سایز : ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 85,000
سایز : ۱/۲ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 45,000
سایز : ۱/۲ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 120,000
سایز : ۱/۲ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 195,000
سایز : ۱/۲ ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 94,000
سایز : ۱/۲ ۲"۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 42,000
سایز : ۱/۲*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 26,500
سایز : ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 43,000
سایز : ۱/۲*۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 17,000
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 32,500
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 100,000
سایز : ۱/۴ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 47,000
سایز : ۱/۴ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 135,000
سایز : ۱/۴ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 220,000
سایز : ۲*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 78,000
سایز : ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 100,000
سایز : ۲*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 170,000
سایز : ۳*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 142,000
سایز : ۳*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 250,000
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 380,000
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 25,400
سایز : ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 44,000
سایز : ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 30,000
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 380,000
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 24,500
سایز : ۳/۴*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 70,000
سایز : ۴*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 230,000
سایز : ۴*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 36,000
سایز : ۴*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 685,000
سایز : ۵*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 33,000
سایز : ۵*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 630,000
سایز : ۶*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 570,000
سر دنده

سر دنده

بروز رسانی 1401/03/02
نام سایز نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 52,000
سایز : 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 69,000
سایز : 1/2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 49,000
سایز : 1/2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 32,000
سایز : 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 12,000
سایز : 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 13,400
سایز : 3 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 32,600
سایز : 3 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 22,500
سایز : 3/4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 37,000
سایز : 3/4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 58,000
سایز : 4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 64,000
سایز : 4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 39,000
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 10,100
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 87,000
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 78,000
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 90,000
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 19,700
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 24,800
سه راه

سه راه

بروز رسانی 1401/03/02
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 50,000
سایز : ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 12,200 ــ
سایز : ۱/۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 6,400 ــ
سایز : ۱/۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 93,000
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 35,000 ــ
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 125,000
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 71,000 ــ
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 295,000
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 36,000
سایز : ۳/۴ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 83,500
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 460,000
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 132,000 ــ
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 730,000
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 210,000 ــ
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 340,000 ــ
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 110,000
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 650,000 ــ
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 195,000
سایز : ۱۰ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 3,500,000
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 93,000
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 24,000 ــ
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 18,500 ــ
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 69,000
سایز : 12 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 230,000
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 57,000
سایز : 24 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
کپ بنکن

کپ بنکن

بروز رسانی 1401/03/02
نام سایز رده جنس برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 23,000
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 15,000
سایز : 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 33,000
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 18,000
سایز : 3 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 84,000
سایز : 4 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 110,000
سایز : 5 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 180,000
سایز : 6 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 155,000
سایز : 8 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 510,000
سایز : 10 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 945,000
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 28,000
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 25,000
سایز : 12 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 46,000
زانو جوشی

زانو جوشی

بروز رسانی 1401/03/02
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 13,000
سایز : 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 19,000
سایز : 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 73,000 ــ
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 9,000
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 14,000
سایز : 1/2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 40,000 ــ
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 26,000
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 39,000
سایز : 1/2 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 14,800 ــ
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 19,000
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 29,000
سایز : 1/4 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 13,000 ــ
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 46,000
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 25,000 ــ
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 60,000
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 84,000
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 125,000
سایز : 1/2 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 40,500 ــ
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 122,000
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 180,000
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 52,000 ــ
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 11,000
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 17,000
سایز : 3/4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 63,000 ــ
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 215,000
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 330,000
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 88,000 ــ
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 360,000
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 550,000
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 197,000 ــ
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 540,000
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : درز دار 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 850,000
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 280,000 ــ
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 100,000
سایز : 8 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 170,000
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 520,000 ــ
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 1,750,000
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 2,900,000
سایز : 10 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 980,000 ــ
سایز : 12 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 1,600,000 ــ
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
پیچ

پیچ

بروز رسانی 1401/03/03
نام سایز طول برند حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : M6 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

دسترسی سریع