جستجوی پیشرفته
تیرآهن کوثر اهواز

تیرآهن کوثر اهواز

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 135 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,180,000
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,760,000
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 215 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 3,450,000
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 135 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 215 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تیراهن روسیه

تیراهن روسیه

بروز رسانی 1400/08/04
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 33 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : مشخص نیست محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تیرآهن ذوب آهن

تیرآهن ذوب آهن

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 12 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,020,000
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 155 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,480,000
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 190 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,980,000
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 225 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 3,580,000
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 270 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 4,750,000
سایز : 22 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 320 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 5,180,000
سایز : 24 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 370 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 6,150,000
سایز : 27 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 440 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 6,950,000
سایز : 30 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 500 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 9,200,000
سایز : 12 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 155 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 190 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 225 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 270 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 22 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 320 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 370 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 27 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 440 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 30 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 500 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 155 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 190 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 225 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 270 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 22 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 320 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 370 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 27 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 440 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 30 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 500 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تیرآهن ظفر بناب

تیرآهن ظفر بناب

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 123 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,450
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 255 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,550
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 130 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
تیرآهن احرامیان یزد

تیرآهن احرامیان یزد

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز تعداد شاخه در هر بسته وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 135 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,780,000
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 205 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 3,400,000
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 260 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 42,000,000
سایز : 22 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 300 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 5,050,000
سایز : 24 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 360 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 59,500,000
سایز : 14 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 135 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 205 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 260 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 22 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 300 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 تعداد شاخه در هر بسته : مشخص نیست وزن (کیلوگرم) : 360 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
تیرآهن لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

تیرآهن لانه زنبوری ذوب آهن اصفهان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز محل بارگیرری وزن قیمت نمودار خرید
سایز : 12 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 125
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 محل بارگیرری : کارخانه
قیمت : 2,540,000
سایز : 16 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 195
قیمت : 3,030,000
سایز : 18 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 225
قیمت : 3,640,000
سایز : 20 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 275
قیمت : 4,850,000
سایز : 22 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 325
قیمت : 5,400,000
سایز : 24 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 375
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 27 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 425
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 30 محل بارگیرری : کارخانه وزن : 507
قیمت : تماس بگیرید
لیست تیرآهن هاش سبک

لیست تیرآهن هاش سبک

بروز رسانی 1400/08/27
نام سایز وزن (کیلوگرم) محل بارگیرری قیمت نمودار خرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 296 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 364 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 وزن (کیلوگرم) : 426 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 510 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
لیست تیرآهن هاش سنگین

لیست تیرآهن هاش سنگین

بروز رسانی 1400/08/27
نام سایز وزن (کیلوگرم) محل بارگیرری قیمت نمودار خرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 400 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 500 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 وزن (کیلوگرم) : 590 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 730 محل بارگیرری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
لیست تیرآهن متفرقه

لیست تیرآهن متفرقه

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز وزن (کیلوگرم) محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,040,000
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 140 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 2,080,000
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 240 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : 4,050,000
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 120 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 140 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 وزن (کیلوگرم) : 125 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 وزن (کیلوگرم) : 240 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 وزن (کیلوگرم) : 170 محل بارگیری : کارخانه واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
لیست تیرآهن سنگین

لیست تیرآهن سنگین

بروز رسانی 1400/06/08
نام وزن (کیلوگرم) سایز واحد قیمت نمودار خرید
وزن (کیلوگرم) : 590 سایز : 33 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 686 سایز : 36 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 796 سایز : 40 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 932 سایز : 45 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1089 سایز : 50 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1272 سایز : 55 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
وزن (کیلوگرم) : 1464 سایز : 60 واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید