کارخانه

حالت

استاندارد

ابعاد

طول

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

بیلت

نمایش بیشتر
بیلت 6 متری

بیلت 6 متری

بروز رسانی 1400/09/16
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 100 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 100 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 3sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 125 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 3sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 6 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
بیلت 12 متری

بیلت 12 متری

بروز رسانی 1400/09/16
نام حالت استاندارد ابعاد طول محل بارگیری قیمت نمودار خرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 120 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 120 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
حالت : ccm استاندارد : 5sp ابعاد : 150 طول : 12 متری محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

حالت

استاندارد

ابعاد

طول

محل بارگیری