کارخانه

سایز میلگرد

0
+ موارد بیشتر

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

توری جوشی (مش)

نمایش بیشتر
توری جوشی (مش)

توری جوشی (مش)

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز میلگرد ابعاد چشمه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز میلگرد : 6 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 10 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 14 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 14 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 14 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 14 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 14 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 15 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 20 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 25 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 ابعاد چشمه : 30 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,720

کارخانه

سایز میلگرد

0
+ موارد بیشتر

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد