کارخانه

سایز میلگرد

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

توری مش

نمایش بیشتر
توری مش

توری مش

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز میلگرد محل بارگیری واحد ابعاد چشمه قیمت نمودار خرید
سایز میلگرد : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : 17,920
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : تماس بگیرید
سایز میلگرد : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 10 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : 17,420
سایز میلگرد : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : 17,520
سایز میلگرد : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : 17,520
سایز میلگرد : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : 17,520
سایز میلگرد : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : 17,520
سایز میلگرد : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : 17,520
سایز میلگرد : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 10
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 15
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 20
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 25
قیمت : 17,720
سایز میلگرد : 8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم ابعاد چشمه : 30
قیمت : 17,720

کارخانه

سایز میلگرد

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر