کارخانه

ابعاد چشمه

نوع گالوانیزه

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

توری گابیون

نمایش بیشتر
توری گابیون

توری گابیون

بروز رسانی 1400/09/15
نام ابعاد چشمه نوع گالوانیزه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ابعاد چشمه : 10x8 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 14,500
ابعاد چشمه : 10x8 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 14,500
ابعاد چشمه : 10x8 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000
ابعاد چشمه : 10x8 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000

کارخانه

ابعاد چشمه

نوع گالوانیزه

محل بارگیری

واحد