کارخانه

استاندارد

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

الکترود جوشکاری

نمایش بیشتر
الکترود جوشکاری میکا

الکترود جوشکاری میکا

بروز رسانی 1400/09/16
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 36,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 36,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,057
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 56,200
الکترود جوشکاری آما

الکترود جوشکاری آما

بروز رسانی 1400/09/16
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 46,500
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 46,500
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 46,500
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 31,670
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 62,780
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,057
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,057

کارخانه

استاندارد

محل بارگیری

واحد