جستجوی پیشرفته

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

تیرچه کرومیت

تیرچه کرومیت

بروز رسانی 1402/07/05
نام سایز ورق سایز نبشی زیکزاک محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز ورق : 3 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
سایز ورق : 4 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
سایز ورق : 4 سایز نبشی : 4 زیکزاک : 14 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
سایز ورق : 5 سایز نبشی : 5 زیکزاک : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
رابیتس

رابیتس

بروز رسانی 1402/07/05
نام ستون طول x عرض محل بارگیری واحد ابعاد چشمه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
ستون : 9 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 48,900
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 58,900
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 54,600
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 59,900
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 68,000
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 64,900
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 70,700
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 78,000
ستون : 13 طول x عرض : 220*55 سانتی متر محل بارگیری : انبار تهران واحد : برگ ابعاد چشمه : 3
قیمت : 80,000
الکترود جوشکاری میکا

الکترود جوشکاری میکا

بروز رسانی 1402/07/04
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 88,400
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 79,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 72,300
الکترود جوشکاری آما

الکترود جوشکاری آما

بروز رسانی 1402/07/04
نام استاندارد محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 87,000
استاندارد : 7018 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 126,500
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 86,000
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 76,100
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 76,300
استاندارد : 6013 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 77,000
پشم شیشه

پشم شیشه

بروز رسانی 1402/07/05
نام محل بارگیری واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
محل بارگیری : انبار تهران واحد : عدد
ارتعاشات صنعتی

ارتعاشات صنعتی

بروز رسانی 1402/07/05
نام سایز استاندارد جنس انبار قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
ارتعاش سازان

ارتعاش سازان

بروز رسانی 1402/07/05
نام سایز استاندارد جنس انبار قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 8 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 8 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 6 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 5 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 12 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 10 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 3/4 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫4 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : 1/2 2 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : کلاس150 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : مهاردار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : PN16 جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : بدون مهار جنس : لاستیکی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار مهاردار جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : دوجداره جوشی جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
سایز : ۱٫2 1 اینچ استاندارد : فلنجدار ساده جنس : آکاردئونی انبار : انبار تهران
تسمه قالب

تسمه قالب

بروز رسانی 1402/07/05
نام طول محل تخلیه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
طول : 30cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 40cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 50cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 60cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 70cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 80cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 90cm محل تخلیه : انبار تهران
طول : 100cm محل تخلیه : انبار تهران
سینی کابل

سینی کابل

بروز رسانی 1402/07/05
نام ضخامت عرض محل تخلیه قیمت ( تومان ) نمودار خرید
ضخامت : 0.9mm عرض : 5cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.5mm عرض : 5cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 0.9mm عرض : 10cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.5mm عرض : 10cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 0.9mm عرض : 15cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.5mm عرض : 15cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 0.9mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.25mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.5mm عرض : 20cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.25mm عرض : 30cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.25mm عرض : 40cm محل تخلیه : انبار تهران
ضخامت : 1.25mm عرض : 50cm محل تخلیه : انبار تهران

نمودار قیمت