کارخانه

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

ضخامت مفتول

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

فنس

نمایش بیشتر
فنس

فنس

بروز رسانی 1400/09/16
نام ابعاد چشمه ضخامت مفتول محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 23,500
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2.1 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 25,900
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2.2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 28,300
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 33,500
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 36,300
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 45,300
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 51,900
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 22,700
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2.1 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 25,000
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2.2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 27,300
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 32,400
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 35,100
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 43,800
ابعاد چشمه : 5.7 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 50,100
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 20,100
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 22,000
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 2.2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 24,100
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 28,500
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 30,900
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 38,500
ابعاد چشمه : 6.5 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 44,100
ابعاد چشمه : 5.5 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 19,500
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 2.1 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 21,400
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 2.2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 23,400
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 27,700
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 30,000
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 37,400
ابعاد چشمه : 6.7 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 42,800
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 17,500
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2.1 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 19,200
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2.2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 21,000
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 24,800
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 26,800
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 33,500
ابعاد چشمه : 7.5 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 38,300
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 17,100
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2.1 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 18,700
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 20,500
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2.4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 24,200
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 26,200
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 2.8 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 32,600
ابعاد چشمه : 7.7 ضخامت مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : مترمربع
قیمت : 37,300

کارخانه

ابعاد چشمه

0
+ موارد بیشتر

ضخامت مفتول

0
+ موارد بیشتر

محل بارگیری

واحد