کارخانه

ضخامت مفتول

0
+ موارد بیشتر

نوع گالوانیزه

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

سیم گالوانیزه

نمایش بیشتر
مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت مفتول نوع گالوانیزه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ضخامت مفتول : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 2.2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 2 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 2.8 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 3 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 3.5 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400
ضخامت مفتول : 4 نوع گالوانیزه : گرم محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 23,400

کارخانه

ضخامت مفتول

0
+ موارد بیشتر

نوع گالوانیزه

محل بارگیری

واحد