کارخانه

سایز مفتول

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

سیم آرماتور

نمایش بیشتر
سیم آرماتور

سیم آرماتور

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز مفتول محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 30,200
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,850
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,850
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,050
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,200
سایز مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,850
سایز مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,850
سایز مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,050
سایز مفتول : 2.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,750
سایز مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 20,600
سایز مفتول : 4 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 20,500
سایز مفتول : 3 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 19,500
سایز مفتول : 1.5 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 19,500

کارخانه

سایز مفتول

محل بارگیری

واحد