کارخانه

جستجوی پیشرفته

انواع ناودانی

نمایش بیشتر
ناودانی استنلس استیل

ناودانی استنلس استیل

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
ضخامت : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 4
قیمت : 151,525
ضخامت : 5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 5
قیمت : 151,525
ضخامت : 5 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 6
قیمت : 151,525
ضخامت : 4 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 8
قیمت : 151,525
ضخامت : 6 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 10
قیمت : 151,525
ضخامت : 6 آلیاژ : 304L واحد : کیلوگرم طول : 6 سایز : 12
قیمت : 151,525
ناودانی آریان فولاد

ناودانی آریان فولاد

بروز رسانی 1400/06/22
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 100*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 120*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
ناودانی ابهر

ناودانی ابهر

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 100*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 120*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,600
سایز : 140*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400
سایز : 160*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400
سایز : 80*12000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,312
سایز : 180*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 20,700
سایز : 180*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000
سایز : 200*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,000
سایز : 200*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,089
ناودانی انبار اصفهان

ناودانی انبار اصفهان

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 100*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 120*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 140*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 160*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 60*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 80*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 140*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 160*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 180*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 200*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 220*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 240*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,410
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,460
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
ناودانی فولاد البرز ایرانیان

ناودانی فولاد البرز ایرانیان

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,700
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,800
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,000
ناودانی هم وزن اروپا

ناودانی هم وزن اروپا

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 19,300
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,100
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,400
سایز : 22 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000
سایز : 24 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,100
ناودانی اروپا

ناودانی اروپا

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 4 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 30,000
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
سایز : 22 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,000
سایز : 24 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 26 طول شاخه : 12 محل بارگیری : مشخص نیست واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 28 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,500
سایز : 30 طول شاخه : 12 محل بارگیری : مشخص نیست واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 32 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 35 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 38 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 40 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,000
سایز : 65 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
ناودانی آهنی شکفته

ناودانی آهنی شکفته

بروز رسانی 1400/09/15
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 8 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 10 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 14 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 16 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز

بروز رسانی 1400/09/16
نام قیمت نمودار خرید
سایز : 8 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,900
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 14 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 16 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه