کارخانه

ضخامت (mm)

0
+ موارد بیشتر

طول (m)

واحد(kg)

محل بارگیری

جستجوی پیشرفته

نبشی آهنی

نمایش بیشتر
نبشی صنایع فولاد کوهپایه

نبشی صنایع فولاد کوهپایه

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,940
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,700
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,500
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,800
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,660
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,000
نبشی آونگان

نبشی آونگان

بروز رسانی 1400/09/11
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 8 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,100
ضخامت (mm) : 12 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,600
ضخامت (mm) : 6 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,100
ضخامت (mm) : 10 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,100
نبشی آهنی آریان فولاد

نبشی آهنی آریان فولاد

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,850
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
ضخامت (mm) : 7 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,500
نبشی آهنی ناب تبریز

نبشی آهنی ناب تبریز

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت(mm) : 4 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,000
ضخامت(mm) : 4 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,700
ضخامت(mm) : 5 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,600
ضخامت(mm) : 3 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,100
ضخامت(mm) : 4 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,000
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,600
ضخامت(mm) : 6 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,600
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,300
ضخامت(mm) : 6 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
ضخامت(mm) : 7 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت(mm) : 5 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت(mm) : 6 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 2 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
ضخامت(mm) : 8 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
ضخامت(mm) : 10 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,800
ضخامت (mm) : 8 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,600
ضخامت (mm) : 6 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 7 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,800
ضخامت (mm) : 6 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,600
ضخامت (mm) : 2/5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
نبشی آهنی ظهوریان

نبشی آهنی ظهوریان

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 18,200 قیمت کارخانه : 17,900
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,200 قیمت کارخانه : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,200 قیمت کارخانه : 16,900
ضخامت (mm) : 6 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,200 قیمت کارخانه : 17,300
ضخامت (mm) : 8 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,500 قیمت کارخانه : 17,300
ضخامت (mm) : 10 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,900
نبشی آهنی جاوید بناب

نبشی آهنی جاوید بناب

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,000
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,570
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,500
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,080
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,680
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,190
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,090
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 12 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,690
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,890
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 18,000
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 17,090
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,980
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,990
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : کارخانه
قیمت : 16,590
نبشی آهنی شکفته

نبشی آهنی شکفته

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت (mm) طول (m) واحد(kg) محل بارگیری قیمت نمودار خرید
ضخامت (mm) : 3 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,800
ضخامت (mm) : 5 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,400 قیمت کارخانه : 16,800
ضخامت (mm) : 6 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 17,400 قیمت کارخانه : 16,800
ضخامت(mm) : 12 طول(m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
ضخامت (mm) : 10 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید قیمت کارخانه : 16,800
ضخامت (mm) : 4 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,800
ضخامت (mm) : 8 طول (m) : 6 واحد(kg) : کیلوگرم محل بارگیری : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید قیمت کارخانه : 16,800

کارخانه

ضخامت (mm)

0
+ موارد بیشتر

طول (m)

واحد(kg)

محل بارگیری