کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

طول شاخه

محل بارگیری

واحد

جستجوی پیشرفته

ناودانی آهنی

نمایش بیشتر
ناودانی آریان فولاد

ناودانی آریان فولاد

نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
ناودانی ابهر

ناودانی ابهر

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 100*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 120*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,600
سایز : 140*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400
سایز : 160*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400
سایز : 80*12000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,312
سایز : 180*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 20,700
سایز : 180*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000
سایز : 200*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,000
سایز : 200*12000 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,089
ناودانی انبار اصفهان

ناودانی انبار اصفهان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 100*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 120*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 140*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 160*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 60*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
سایز : 80*6000 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,000
ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,410
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,460
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
ناودانی فولاد البرز ایرانیان

ناودانی فولاد البرز ایرانیان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,700
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,800
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,000
ناودانی هم وزن اروپا

ناودانی هم وزن اروپا

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 19,300
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,900
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 21,100
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,400
سایز : 22 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,000
سایز : 24 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,100
ناودانی اروپا

ناودانی اروپا

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 4 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 5 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 30,000
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
سایز : 18 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 32,000
سایز : 22 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,000
سایز : 24 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 26 طول شاخه : 12 محل بارگیری : مشخص نیست واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 28 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,500
سایز : 30 طول شاخه : 12 محل بارگیری : مشخص نیست واحد : کیلوگرم
قیمت : 34,000
سایز : 32 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 35 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 38 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 40 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 38,000
سایز : 65 طول شاخه : 12 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 33,000
ناودانی آهنی شکفته

ناودانی آهنی شکفته

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 8 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 10 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 14 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : 18,400 قیمت کارخانه : 17,650
سایز : 16 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 10 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 14 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,650
ناودانی ناب تبریز

ناودانی ناب تبریز

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز طول شاخه محل بارگیری واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 8 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,900
سایز : 6 طول شاخه : 6 محل بارگیری : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 14 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 16 طول شاخه : 6 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,600
سایز : 8 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 طول شاخه : 12 محل بارگیری : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

طول شاخه

محل بارگیری

واحد