کارخانه

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

طول

واحد

جستجوی پیشرفته

پروفیل استنلس استیل صنعتی

نمایش بیشتر
پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی

بروز رسانی 1400/09/16
نام ضخامت آلیاژ طول واحد قیمت نمودار خرید
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 3 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 150,260
ضخامت : 3 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 180,750
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 180,750
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 135,800
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 3 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 2 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000
ضخامت : 3 آلیاژ : 304 طول : 6
قیمت : 139,000

کارخانه

ضخامت

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

طول

واحد