کارخانه

جستجوی پیشرفته

فوم

نمایش بیشتر
فوم سقفی

فوم سقفی

بروز رسانی 1400/09/15
نام قیمت نمودار خرید
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 2.5
قیمت : 150,420
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 2
قیمت : 121,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 1.7
قیمت : 100,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 2
قیمت : 100,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.8
قیمت : 90,500
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.65
قیمت : 95,375
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 1.5
قیمت : 80,660
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.6
قیمت : 80,660
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1.5
قیمت : 76,300
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.4
قیمت : 73,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 1.4
قیمت : 71,940
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 68,670
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 67,580
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 67,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,585
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.15
قیمت : 58,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 1.15
قیمت : 58,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.1
قیمت : 54,500
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 1.1
قیمت : 54,500
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1
قیمت : 51,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 1
قیمت : 50,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1
قیمت : 49,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 0.95
قیمت : 48,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 0.95
قیمت : 47,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 0.9
قیمت : 44,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 0.85
قیمت : 41,400
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 0.8
قیمت : 40,330
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 0.8
قیمت : 39,200
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 0.75
قیمت : 36,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 0.65
قیمت : 34,000
فوم ورقی

فوم ورقی

بروز رسانی 1400/09/15
نام قیمت نمودار خرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 28 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 18 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 13 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 12 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 9 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 7 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 5 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 7,400
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 35 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 56,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 4 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 6,300
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 30 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 48,800
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 3 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 5,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 25 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 40,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 2 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 3,500
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 20 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 31,600
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 15 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 24,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 1 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 2,300
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 10 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 15,700
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 8 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 13,400
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 6 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 11,600

کارخانه