کارخانه

عرض(cm)

طول(cm)

رنگ

برش

ضخامت

دانسیته(kg/m3)

0
+ موارد بیشتر

وزن(kg)

0
+ موارد بیشتر
جستجوی پیشرفته

فوم سقفی

نمایش بیشتر
فوم سقفی

فوم سقفی

بروز رسانی 1400/09/16
نام عرض(cm) طول(cm) رنگ برش ضخامت دانسیته(kg/m3) وزن(kg) قیمت نمودار خرید
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 2.5
قیمت : 150,420
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 2
قیمت : 121,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 1.7
قیمت : 100,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 2
قیمت : 100,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.8
قیمت : 90,500
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.65
قیمت : 95,375
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 12 وزن(kg) : 1.5
قیمت : 80,660
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.6
قیمت : 80,660
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1.5
قیمت : 76,300
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.4
قیمت : 73,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 1.4
قیمت : 71,940
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 68,670
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 67,580
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 1.3
قیمت : 67,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,585
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1.2
قیمت : 61,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 1.15
قیمت : 58,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 1.15
قیمت : 58,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 10 وزن(kg) : 1.1
قیمت : 54,500
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 1.1
قیمت : 54,500
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 1
قیمت : 51,000
عرض(cm) : 50 طول(cm) : 2 رنگ : سفید برش : سقفی ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 1
قیمت : 50,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 9 وزن(kg) : 1
قیمت : 49,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 0.95
قیمت : 48,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 8.5 وزن(kg) : 0.95
قیمت : 47,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 0.9
قیمت : 44,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7.5 وزن(kg) : 0.85
قیمت : 41,400
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 25 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 0.8
قیمت : 40,330
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 7 وزن(kg) : 0.8
قیمت : 39,200
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6.5 وزن(kg) : 0.75
قیمت : 36,000
عرض(cm) : 66 طول(cm) : 1 رنگ : سفید برش : کرومیت ضخامت : 20 دانسیته(kg/m3) : 6 وزن(kg) : 0.65
قیمت : 34,000

کارخانه

عرض(cm)

طول(cm)

رنگ

برش

ضخامت

دانسیته(kg/m3)

0
+ موارد بیشتر

وزن(kg)

0
+ موارد بیشتر