کارخانه

عرض(cm)

طول(cm)

رنگ

ضخامت(mm)

0
+ موارد بیشتر

دانسیته(kg/m3)

وزن(kg)

جستجوی پیشرفته

فوم ورقی

نمایش بیشتر
فوم ورقی

فوم ورقی

بروز رسانی 1400/09/16
نام عرض(cm) طول(cm) رنگ ضخامت(mm) دانسیته(kg/m3) وزن(kg) قیمت نمودار خرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 28 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 18 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 13 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 12 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 9 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 7 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : تماس بگیرید
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 5 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 7,400
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 35 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 56,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 4 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 6,300
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 30 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 48,800
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 3 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 5,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 25 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 40,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 2 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 3,500
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 20 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 31,600
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 15 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 24,000
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 1 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 2,300
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 10 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 15,700
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 8 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 13,400
عرض(cm) : 1 طول(cm) : درخواستی رنگ : سفید ضخامت(mm) : 6 دانسیته(kg/m3) : متغیر وزن(kg) : متغیر
قیمت : 11,600

کارخانه

عرض(cm)

طول(cm)

رنگ

ضخامت(mm)

0
+ موارد بیشتر

دانسیته(kg/m3)

وزن(kg)