کارخانه

آنالیز

0
+ موارد بیشتر

حالت

0
+ موارد بیشتر

محل تحویل

واحد

جستجوی پیشرفته

میلگرد کلاف

نمایش بیشتر
میلگرد کلاف امیر آباد

میلگرد کلاف امیر آباد

بروز رسانی 1400/08/30
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A2 حالت : کلاف آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A2 حالت : کلاف آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف یزد

میلگرد کلاف یزد

بروز رسانی 1400/08/19
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : rst34 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 3SP حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1006 حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1006 حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1006 حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : نیمه کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف ذوب آهن

میلگرد کلاف ذوب آهن

بروز رسانی 1400/09/14
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,400
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,400
آنالیز : 1006 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1006 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف ملایر

میلگرد کلاف ملایر

بروز رسانی 1400/08/17
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف نطنز

میلگرد کلاف نطنز

بروز رسانی 1400/09/10
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1008 حالت : کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف افق ابهر

میلگرد کلاف افق ابهر

بروز رسانی 1400/09/10
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : rst34 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : کلاف (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
میلگرد کلاف الیگودرز

میلگرد کلاف الیگودرز

بروز رسانی 1400/09/14
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 3SP حالت : کلاف(نیمه کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 5SP حالت : کلاف (ساختمانی) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,200
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,300
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 17,300
میلگرد کلاف فولاد ایران

میلگرد کلاف فولاد ایران

بروز رسانی 1400/09/14
نام آنالیز حالت محل تحویل واحد قیمت نمودار خرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A1 حالت : ساده محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : rst34 حالت : 1008 (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : SAE حالت : 1008 (فوق کشش) محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : 1006 حالت : فوق کشش محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,500
آنالیز : A2 حالت : آجدار محل تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 16,500

کارخانه

آنالیز

0
+ موارد بیشتر

حالت

0
+ موارد بیشتر

محل تحویل

واحد