جستجوی پیشرفته
لوله درز مستقیم صنعتی

لوله درز مستقیم صنعتی

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 1 1/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,500
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,700
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,700
سایز : 1 1/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,100
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,131
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/8 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : -
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 3/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 3/5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : -
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 3 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 5 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : -
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 1 1/4 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 28,200
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : صنعتی تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
لوله درز مستقیم تست آب

لوله درز مستقیم تست آب

بروز رسانی 1400/08/26
نام سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : DIN2440 تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : - تحویل : انبار تهران واحد : شاخه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : انبار تهران واحد : -
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 4 حالت : 6 متری استاندارد : تست آب تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
لوله درز مستقیم گازAPI

لوله درز مستقیم گازAPI

بروز رسانی 1400/09/07
نام سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 2 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/8 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,681
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3/3 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,631
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 3/6 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,631
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 3/7 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 27,631
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست گازAPI تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
لوله درز مستقیم گاز خانگی

لوله درز مستقیم گاز خانگی

بروز رسانی 1400/08/26
نام سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 3/4 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ ضخامت (mm) : 2/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/8 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 2/8 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت (mm) : 3/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 3/5 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ ضخامت (mm) : 3 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : انبار تهران واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ ضخامت (mm) : 6 حالت : 6 متری استاندارد : تست گاز خانگی تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 10

لوله جدار چاه 10

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 8 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 10 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 10 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 10 اینچ ضخامت : 3 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 12

لوله جدار چاه 12

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : قزوین
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : قزوین
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 5 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 12 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 14

لوله جدار چاه 14

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,300
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 6 برند : مشهد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 5 برند : مشهد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
لوله جدار چاه 16

لوله جدار چاه 16

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت برند قیمت نمودار خرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 8 برند : کویر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 6 برند : اصفهان
قیمت : 26,400
سایز : 16 اینچ ضخامت : 6 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 5 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 4 برند : اصفهان
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ ضخامت : 4 برند : ملایر
قیمت : تماس بگیرید
لوله کالوپ

لوله کالوپ

بروز رسانی 1400/09/16
نام واحد برند ضخامت(میلیمتر) سایز(اینچ) محل تحویل قیمت نمودار خرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 4 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 5 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 6 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 10 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 4 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 5 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,300
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 6 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,300
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : تماس بگیرید
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 10 سایز(اینچ) : 12 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : 8 سایز(اینچ) : 16 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 20 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 24 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
واحد : کیلوگرم برند : کالوپ ضخامت(میلیمتر) : - سایز(اینچ) : 32 اینچ محل تحویل : کارخانه
قیمت : 26,400
لوله داربست تهران

لوله داربست تهران

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت حالت تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 3 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2/5 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,900
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 26,400
لوله داربست اصفهان

لوله داربست اصفهان

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت حالت تحویل واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1/2 2 اینچ ضخامت : 3 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,250
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2/5 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 24,050
سایز : 1/2 1 اینچ ضخامت : 2 حالت : 6 متری تحویل : کارخانه واحد : کیلوگرم
قیمت : 25,560
لوازم داربست تهران

لوازم داربست تهران

بروز رسانی 1400/09/16
نام تحویل قیمت نمودار خرید
تحویل : انبار تهران
قیمت : 44,160
تحویل : انبار تهران
قیمت : 22,680
تحویل : انبار تهران
قیمت : 58,321
تحویل : انبار تهران
قیمت : 59,400
تحویل : انبار تهران
قیمت : 51,680
تحویل : انبار تهران
قیمت : 25,380
تحویل : انبار تهران
قیمت : 12,420
تحویل : انبار تهران
قیمت : 23,220
لوله مانسمان 20

لوله مانسمان 20

بروز رسانی 1400/08/30
نام سایز رده واحد برند قیمت نمودار خرید
سایز : 5 اینچ رده : 20 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 20 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
لوله مانسمان 40

لوله مانسمان 40

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز رده واحد برند قیمت نمودار خرید
سایز : 5 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 5,747,500
سایز : 4 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 3,521,600
سایز : 1/2 3 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 2,393,000
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 1,769,500
سایز : 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 1,112,925
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 883,025
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 694,900
سایز : 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 569,500
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 491,150
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : وارداتی
قیمت : 397,100
سایز : 6 اینچ رده : 20 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : 4,888,000
سایز : 4 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : 3,640,000
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : 2,340,000
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : 988,000
سایز : 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : 1,976,000
سایز : 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 4 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : اهواز
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 واحد : شاخه برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
لوله مانسمان 80

لوله مانسمان 80

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز رده واحد برند قیمت نمودار خرید
سایز : 6 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 11,970,000
سایز : 5 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 7,759,500
سایز : 4 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 5,092,500
سایز : 1/2 3 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 3,302,250
سایز : 2 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 2,619,750
سایز : 2 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 1,779,700
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 1,370,250
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 117,600
سایز : 1/2 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 467,250
سایز : 1 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 787,500
سایز : 3/4 اینچ رده : 80 واحد : شاخه برند : چین
قیمت : 572,250
سایز : 1 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 3 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 80 واحد : کیلوگرم برند : دقیق کاوه
قیمت : تماس بگیرید
لوله گوشتدار بنگاه تهران

لوله گوشتدار بنگاه تهران

بروز رسانی 1400/09/01
نام قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) برند واحد قیمت نمودار خرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 35 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 30 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 30 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 25 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
قطر خارجی*قطر داخلی(میلی متر) : 20 برند : چین واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20

لوله بدون درز (مانیسمان) سبک 20

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز وزن هر شاخه رده برند واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 8 اینچ وزن هر شاخه : 190 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 9,219,000
سایز : 6 اینچ وزن هر شاخه : 140 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 5,512,500
سایز : 5 اینچ وزن هر شاخه : 105 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 3,444,000
سایز : 4 اینچ وزن هر شاخه : 65 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 2,388,750
سایز : 1/4 1 اینچ وزن هر شاخه : 16 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 593,251
سایز : 3 اینچ وزن هر شاخه : 45 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 1,459,500
سایز : 1/2 1 اینچ وزن هر شاخه : 18 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 698,250
سایز : 2 اینچ وزن هر شاخه : 24 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 876,750
سایز : 1/2 2 اینچ وزن هر شاخه : 18 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 1,438,500
سایز : 3/4 اینچ وزن هر شاخه : 8 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 451,500
سایز : 1/2 اینچ وزن هر شاخه : 5/5 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 372,750
سایز : 1 اینچ وزن هر شاخه : 12 رده : 20 برند : وارداتی واحد : شاخه
قیمت : 456,750
لوله آلومینیوم بنگاه تهران

لوله آلومینیوم بنگاه تهران

بروز رسانی 1400/09/01
نام آلیاژ قطر خارجی ضخامت حالت برند انبار قیمت نمودار خرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 1/2 5" ضخامت : 5 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 4 " ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 3 " ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 32 ضخامت : 3 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 28 ضخامت : 3 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 25 ضخامت : 4 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 25 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 22 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 20 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 18 ضخامت : 2 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
آلیاژ : سری 6000 قطر خارجی : 16 ضخامت : 1 حالت : شاخه برند : متفرقه انبار : انبار تهران
قیمت : تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنایع غذایی آلیاژ 304

لوله استنلس استیل صنایع غذایی آلیاژ 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 102 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 63 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 51 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 153,610
سایز : 51 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 38 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
سایز : 25 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 153,610
سایز : 16 ضخامت : 1 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 190,765
لوله استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

لوله استنلس استیل دکوراتیو آلیاژ 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 102 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 76 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 63 ضخامت : 2 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,635
سایز : 63 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 149,435
سایز : 63 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 149,435
سایز : 51 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 149,435
سایز : 51 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 42 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 38 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 149,435
سایز : 38 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 182,261
سایز : 32 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 30 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 25 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 22 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 20 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 19 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 16 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 12 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 10 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 10 ضخامت : 1/5 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
سایز : 8 ضخامت : 0/6 آلیاژ : 304 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,485
لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841

لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 148,390
لوله استنلس استیل صنعتی 304

لوله استنلس استیل صنعتی 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 10 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 170,335
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 18 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 165,111
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 170,335
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 158,840
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 148,390
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 189,145
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 150,481
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 158,840
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
لوله استنلس استیل صنعتی 316

لوله استنلس استیل صنعتی 316

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 203,775
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,055
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 316 رده : 20 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 216,315
سایز : 10 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 211,090
سایز : 20 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 197,505
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 197,505
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 16 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 239,300
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 203,775
لوله مسی بنگاه تهران

لوله مسی بنگاه تهران

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز ضخامت وضعیت طول قیمت نمودار خرید
سایز : 1 3/8 اینچ ضخامت : 1 وضعیت : شاخه طول : 6 متری
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 5/8 اینچ ضخامت : 0/81 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 1,529,200
سایز : 3/8 اینچ ضخامت : 0/81 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 911,600
سایز : 1/2 اینچ ضخامت : 0/81 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 1,232,300
سایز : 5/8 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 1,437,190
سایز : 5/8 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 50 متری
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/8 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 50 متری
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3/8 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 849,200
سایز : 3/4 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 1,734,100
سایز : 1/4 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 15 متری
قیمت : 552,310
سایز : 1/4 اینچ ضخامت : 0/75 وضعیت : کلاف طول : 50 متری