کارخانه

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر

واحد فروش

استاندارد

جستجوی پیشرفته

میلگرد هارد کروم

نمایش بیشتر
میلگرد هارد کروم

میلگرد هارد کروم

بروز رسانی 1400/09/16
نام محل بارگیری سایز واحد فروش استاندارد قیمت نمودار خرید
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 10 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 239,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 10 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 295,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 12 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 12 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 98,100
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 15 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 15 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 98,100
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 18 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 18 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 98,100
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 20 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 20 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 93,750
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 22 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 22 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 93,750
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 25 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 25 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 93,750
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 30 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 30 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 35 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 35 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 40 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,000
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 40 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 45 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,600
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 45 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 50 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 50 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 55 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 55 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 60 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 60 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 65 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 65 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 70 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 70 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 75 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 75 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 80 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 80 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 90 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 90 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 100 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 100,500
محل بارگیری : بنگاه تهران سایز : 100 واحد فروش : کیلوگرم استاندارد : اروپا
قیمت : 92,650

کارخانه

محل بارگیری

سایز

0
+ موارد بیشتر

واحد فروش

استاندارد