کارخانه

جستجوی پیشرفته

انواع اتصالات

نمایش بیشتر

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افزوده می باشد.

تبدیل بنکن

تبدیل بنکن

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 2*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 3*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 1*1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 1*1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 1*1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 1*2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 1*3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۲"۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲*۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۴ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۴ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۴ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۲*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۲*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۴*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۴*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۴*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۵*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۵*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۶*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سر دنده

سر دنده

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 3 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 3 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 3/4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 3/4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
سه راه

سه راه

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : ۱/۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : ۱/۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۳/۴ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱۰ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
کپ بنکن

کپ بنکن

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز رده جنس برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 3 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 4 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 5 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 6 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 8 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 10 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
زانو جوشی

زانو جوشی

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1/4 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 3/4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : درز دار 90 درجه برند : بنکن
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 8 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
سایز : 10 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
سایز : 12 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
پیچ

پیچ

بروز رسانی 1403/01/28
نام سایز طول برند حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : M6 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M6 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M8 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M12 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M14 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M10 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M16 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M18 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
سایز : M20 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد

کارخانه

نمودار قیمت