کارخانه

جستجوی پیشرفته

انواع اتصالات

نمایش بیشتر
تبدیل بنکن

تبدیل بنکن

بروز رسانی 1400/10/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 2*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 572,000
سایز : 3*8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 478,500
سایز : 1*1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 18,750
سایز : 1*1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 60,300
سایز : 1*1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 14,560
سایز : 1*2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 30,160
سایز : 1*3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 87,350
سایز : ۱/۲ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 45,750
سایز : ۱/۲ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 27,550
سایز : ۱/۲ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 65,500
سایز : ۱/۲ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 109,200
سایز : ۱/۲ ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 52,000
سایز : ۱/۲ ۲"۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 239,200
سایز : ۱/۲*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 13,000
سایز : ۱/۲*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 22,350
سایز : ۱/۲*۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 91,500
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 18,750
سایز : ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 509,600
سایز : ۱/۴ ۱*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 27,500
سایز : ۱/۴ ۱*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 707,200
سایز : ۱/۴ ۱*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 119,500
سایز : ۲*۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 43,650
سایز : ۲*۳ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 56,150
سایز : ۲*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 98,800
سایز : ۳*۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 78,000
سایز : ۳*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 145,600
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 208,000
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 11,950
سایز : ۳/۴*۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 22,900
سایز : ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 15,600
سایز : ۳*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 208,000
سایز : ۳/۴*۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 11,950
سایز : ۳/۴*۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 38,450
سایز : ۴*۵ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 145,600
سایز : ۴*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 19,750
سایز : ۴*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 436,500
سایز : ۵*۶ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 187,500
سایز : ۵*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 187,500
سایز : ۶*۸ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 306,800
سر دنده

سر دنده

بروز رسانی 1400/10/28
نام سایز نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 9,100
سایز : 1/2 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 11,700
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 25,900
سایز : 1/2 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 20,300
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 10,900
سایز : 1/4 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 79,000
سایز : 3/4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 38,000
سایز : 3/4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 63,000
سایز : 1 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 54,000
سایز : 1 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 88,000
سایز : 1/2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 53,000
سایز : 1/2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 30,000
سایز : 2 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 12,300
سایز : 2 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 15,300
سایز : 3 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 32,500
سایز : 3 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 27,700
سایز : 4 اینچ نوع : مانیسمان برند : ایران اتصال
قیمت : 58,900
سایز : 4 اینچ نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 39,000
سه راه

سه راه

بروز رسانی 1400/10/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 49,900
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 114,400
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 35,800
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 19,750
سایز : ۱ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 27,050
سایز : ۱/۲ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 17,160
سایز : ۱۰ اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 1,768,000
سایز : 12 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 2,808,000
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 61,350
سایز : 20 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 152,800
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 2,496,000
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 3,744,000
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 540,800
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : 100,880
سایز : 24 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : ۱/۲ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 25,000
سایز : ۱/۲ ۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 56,000
سایز : ۱/۴ ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 20,500
سایز : ۳/۴ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 8,300
سایز : ۱ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 12,000
سایز : ۱/۲ اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 5,900
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 39,000
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 72,000
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 135,000
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 225,000
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 355,000
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درزدار برند : ایران اتصال
قیمت : 635,000
کپ بنکن

کپ بنکن

بروز رسانی 1400/10/28
نام سایز رده جنس برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 16,650
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 24,950
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 14,550
سایز : ۳/۴ اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 10,400
سایز : 1 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 13,550
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 8,300
سایز : 10 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 520,000
سایز : 12 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 832,000
سایز : 14 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 113,200
سایز : 16 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 18,750
سایز : 20 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 34,400
سایز : 4 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 62,400
سایز : 5 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 93,600
سایز : 6 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 135,200
سایز : 8 اینچ رده : 40 جنس : فولادی برند : بنکن
قیمت : 280,800
زانو جوشی

زانو جوشی

بروز رسانی 1400/10/28
نام سایز رده نوع برند قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 20,280
سایز : 1/2 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 14,200
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 43,650
سایز : 1/2 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 62,400
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 15,600
سایز : 1/4 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 10,950
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 78,000
سایز : 3/4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 54,600
سایز : 1 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 10,400
سایز : 1 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 88,100
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 47,350
سایز : 1/2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 67,600
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 1,612,000
سایز : 10 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 1,125,000
سایز : 12 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 1,674,500
سایز : 12 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 2,642,600
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 14 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 18 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 21,850
سایز : 2 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 31,200
سایز : 20 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 20 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 93,600
سایز : 3 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 65,550
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 171,600
سایز : 4 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 120,100
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 291,200
سایز : 5 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 203,800
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 385,000
سایز : 6 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 550,000
سایز : 8 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : 735,000
سایز : 8 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : 105,000
سایز : 24 اینچ رده : 40 نوع : مانیسمان 45 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 24 اینچ رده : 80 نوع : مانیسمان 90 درجه برند : بنکن
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 1/2 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 17,900
سایز : 1/2 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 43,000
سایز : 1/4 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 14,200
سایز : 3/4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 67,300
سایز : 1 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 77,000
سایز : 1/2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 41,500
سایز : 10 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 103,500
سایز : 12 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 1,715,000
سایز : 14 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 16 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 28,000
سایز : 3 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 61,000
سایز : 4 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 10,100
سایز : 5 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 215,000
سایز : 6 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 310,000
سایز : 8 اینچ رده : - نوع : درز دار 90 درجه برند : ایران اتصال
قیمت : 534,000
پیچ

پیچ

بروز رسانی 1400/10/29
نام سایز طول برند حالت واحد قیمت ( تومان ) نمودار خرید
سایز : M10 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M10 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M12 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M14 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M16 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M18 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 150 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M20 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M6 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 30 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 15 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 100 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 40 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 80 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 50 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 60 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 70 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 20 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 120 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 35 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 10 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید
سایز : M8 طول : 25 برند : چین حالت : گالوانیزه واحد : عدد
قیمت : تماس بگیرید

کارخانه

دسترسی سریع