کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

رده

حالت

واحد

جستجوی پیشرفته

لوله استنلس استیل صنعتی

نمایش بیشتر
لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841

لوله استنلس استیل صنعتی 1/4841

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 355,300
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 148,390
لوله استنلس استیل صنعتی 304

لوله استنلس استیل صنعتی 304

بروز رسانی 1400/09/16
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 10 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 170,335
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 18 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 1/4841 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,700
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 165,111
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 170,335
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 158,840
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 148,390
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 5 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 189,145
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 150,481
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 154,660
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 158,840
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 155,705
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 304 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 159,885
لوله استنلس استیل صنعتی 316

لوله استنلس استیل صنعتی 316

بروز رسانی 1400/09/15
نام سایز آلیاژ رده حالت واحد قیمت نمودار خرید
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 203,775
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 187,055
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 316 رده : 20 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 6 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 12 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 216,315
سایز : 10 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 211,090
سایز : 20 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : تماس بگیرید
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 3/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 2 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 40 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 3 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 197,505
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1/2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 197,505
سایز : 1 1/4 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 1 اینچ آلیاژ : 316 رده : 80 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 16 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 239,300
سایز : 2 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 192,280
سایز : 8 اینچ آلیاژ : 316 رده : 10 حالت : 6 متری واحد : کیلوگرم
قیمت : 203,775

کارخانه

سایز

0
+ موارد بیشتر

آلیاژ

رده

حالت

واحد